LU DF doktorantiem

 
Zināma lieta, ka galvenais iemesls, kāpēc Tu kļuvi par doktorantu, ir vēlme nodarboties ar zinātni - pētīt, ziņot citiem par saviem rezultātiem, atklāt pasaulē kaut ko jaunu.
Tomēr šim procesam ir jāiekļaujas Latvijas Universitātes doktorantūras studiju "rāmjos" un šos rāmjus definē dažādas formālas procedūras un obligāti iesniedzami dokumenti.

Šajā rakstā apkopoju tos, kurus esmu pats aizpildījis un par kuriem atceros.

Pirms studēšanas

Vadītāja meklēšana

Brīdī, kad izdomā, ka vēlies stāties doktorantūrā, Tev nepavisam nav skaidrs, kas tagad jādara. Pirmais darbs - atrast pieredzējušu vadītāju, kurš šādus gribētājus jau pazīst. Būtu vēlams, ka Tev ir jau izdomāta ideja, ko gribēsi pētīt. Tad sazinies ar profesoru, kurš studiju laikā Tev šķita "visdraudzīgākais" un vaicā, vai viņš nevēlas vadīt Tavu darbu. Arī profesoriem ir "jākrāj punkti", lai varētu tikt pārvēlēti uz nākamo termiņu, tādēļ interese būs abpusēja.

Dokumentu iesniegšana

Doktorantūras reflektantu pieteikšanās notiek vasaras beigās, augustā, pēc bakalauru un maģistru uzņemšanas.
Lai iestātos, jāsagatavo šāda dokumentācija:
 • Izvēlētā darba pamatojums jeb īss apraksts par to, ko gatavojies pētīt. Šo pamatojumu paraksti gan Tu, gan Tavs topošais darba vadītājs,
 • Curriculum vitae (var sagatavot pēc EuroPass vadlīnijām)
 • Tava maģistra diploma kopija (jāņem līdzi arī oriģināls!)
 • Rekomendācija studijām doktorantūrā (ja reflektantu būs vairāk nekā vietu, uzņemšana būs konkursa kārtībā un "cerīgākajiem" ir labākas izredzes iekļūt budžeta vietās)
 • Pases kopija (jāuzrāda arī pases oriģināls)
 • Maksājuma čeks par reģistrācijas naudas samaksu (manā laikā bija 10Ls, ko maksā Studiju centrā 1. stāvā, bet tas noteikti var mainīties)
 • 3x4cm fotokartīte
Visas šīs lietas jāiesniedz norādītajos datumos LU Akadēmiskajā departamentā klātienē. Ja pats nevari ierasties, nepieciešami visu dokumentu oriģināli un notariāli apstiprināta pilnvara tam cilvēkam, kurš dokumentus iesniegs (pārbaudīts!).

Studiju laikā

Ikgadējie pārskati un darba plāni

Paredzēts, ka klātienes doktorantūras studiju programma tiek izpildīta trīs gadu laikā.
Katru gadu septembra beigās (studiju gads sākas ar 1. oktobri) ir jāsagatavo "doktoranta individuālā darba plāns" un "individuālā darba pārskats".
Pirmajā gadā, protams, pārskata nav, ir tikai plāns.  Tāpat arī pēdējā gadā nebūs nākamā gada plāna.
 
Par šiem pārskatiem parasti vēl pa e-pastu atgādina LU MII sekretāres. Uz šiem dokumentiem nepieciešami vadītāja un nozares doktorantūras studiju padomes priekšsēdētāja (manā gadījumā bija prof. R. M. Freivalds) paraksti. Pārskatu un darba plānu iesniedz LU MII sekretārēm.
 
Pārskatos neaizmirsti iekļaut arī katras savas zinātniskās publikācijas gatavošanu! Ņem vērā punktu skaitīšanu, kas minēta šī apraksta tālākajās nodaļās, skaties, lai tevis padarītie darbi kaut cik loģiski sadalītos pa trim mācību gadiem.
 
Studiju laikā doktoranti drīkst reģistrēties maģistrantu lekciju kursiem un tos apmeklēt. To dara reģistrācijas nedēļas laikā LUISā, bet visdrošāk tomēr pārjautāt LU MII sekretārēm.

Akadēmiskais atvaļinājums

Daudzi atzīst, ka doktorantūras studijas pabeigt paredzētajos trīs gados ir grūti, ja sākumā nav jau bijušas kādas iestrādes šajā jomā. Tādēļ akadēmiskā atvaļinājuma ņemšana tiek pieļauta vieglāk nekā bakalauriem vai maģistriem.
Tomēr tiek uzskatīts, ka atvaļinājumu students patiesībā ir paņēmis nevis tādēļ, ka gatavojas nemācīties šo gadu, bet gan tādēļ, lai par gadu pagarinātu savu studiju laiku. Tāpēc Tu joprojām tiec uzskatīts par doktorantu, Tu apmeklē prof. J. Borzova organizēto doktorantu semināru un piedalies LU zinātniskajā konferencē.

Labais stils prasa akadēmisko atvaļinājumu ņemt pirms trešā mācību gada uzsākšanas, taču tiek pieļautas atkāpes.  Man atvaļinājums sākās vienu mēnesi pirms trešā mācību gada beigām.
Atvaļinājuma standartgarums ir viens gads, bet tas nav obligāti. Man tas bija 9 mēnešus garš (septembris-jūnijs). Šādā gadījumā gan visās instancēs par to ir īpaši jāpabrīdina.

Lai uzsāktu akadēmisko atvaļinājumu, jāraksta iesniegums par tā nepieciešamību. Iesniegumu adresē studiju programmas vadītājam (manā gadījumā bija prof. A. Ambainis). Pēc paraksta saņemšanas iesniegums jānogādā LU Akadēmiskajā departamentā, kur tiks nokārtotas pārējās formalitātes.

Darba atvaļinājums mācībām

Promocijas darba gatavošanai nepieciešams daudz laika, ļoti daudz. Vairāk, nekā Tu sākumā biji domājis. Tad rodas doma, ka varētu neiet uz darbu.  Šādu iespēju mums paredzējis arī Latvijas darba likums - diplomdarba vai tam pielīdzināma darba sagatavošanai varam prasīt mācību atvaļinājumu no sava darba devēja (diemžēl Darba likuma redakcija, kas spēkā kopš 25.03.2010 paredz, ka darba devējam nav pienākuma piešķirt Tev apmaksātu atvaļinājumu; var gadīties, ka tiksi pie bezalgas dienām).
Lai darba devēju pārliecinātu  par to, ka tiešām esi doktorantūras students, jāiesniedz izziņa par savu studiju statusu. Šādu izziņu vari saņemt LU Akadēmiskajā departamentā. Jāpiesaka iepriekš un ir saņemama dažu dienu laikā. Jāņem vērā akadēmiskā departamenta darba laiki (nepāra numura dienās tikai 09.00-13.00, pāra: 13.00-17.00) .
Izziņu par to, ka vispār esi LU students, vari saņemt LU Studiju centrā, taču manā gadījumā ar to nebija pietiekami atvaļinājuma saņemšanai (tas nepārliecina darba devēju, ka Tev tiešām šogad studijas ir jāpabeidz).

Gatavošanās studiju termiņa beigām

Kas ir doktorantūras beigu eksāmens?

Lai pabeigtu doktorantūras studijas (nejaukt ar kļūšanu par doktoru), ir jānokārto eksāmens specialitātē un eksāmens svešvalodā. Doktorantūras beigu eksāmens jākārto studiju laikā, tātad normālā gadījumā - trešā gada beigās. 
 
Mūsu gadījumā eksāmens pēc būtības ir līdzīgs doktora darba aizstāvēšanai - jānolasa lekcija par savu tēmu. Tas ir, stundas laikā jāizstāsta par pētāmo datorzinātnes jomu un par savu ieguldījumu tajā. Šo lekciju ļoti vēlams lasīt svešvalodā (parasti - angļu), tādējādi vienlaikus vērtējot gan pretendenta zināšanas specialitātē, gan svešvalodas zināšanas.
 
Lai kvalificētos šī eksāmena kārtošanai, jābūt sagatavotam promocijas darba sākotnējam variantam, kura apjomam jābūt ap 100lpp. Tāpat arī vajadzīga zināma publicētu rakstu un konferenču apmeklējumu bagāža. Pēc eksāmena aizstāvēšanas būs iespēja gada laikā gan papildināt darbu, gan publicēt vēl citus rakstus.

Dokumentu sagatavošana eksāmenam

Par vēlmi kārtot doktorantūras beigšanas eksāmenu jāraksta iesniegums "par atļauju kārtot promocijas eksāmenu". To adresē Latvijas Universitātes zinātņu prorektoram (manā gadījumā - prof. Indriķim Muižniekam). Iesniegums teksts stipri vienkāršs - "Lūdzu atļaut man kārtot promocijas eksāmenu „[tava darba apakšnozare]“ tādā un tādā datumā".  Paraksta pats doktorants.
 
Papildus tam, nepieciešams arī otrs dokments - ieteikums par eksāmena komisiju. Arī tas adresēts LU zinātņu prorektoram,  bet dokumenta autors ir datorzinātnes DSP priekšsēdētājs (manā gadījumā - prof. R. M. Freivalds). Ievērojot cieņu pret akadēmiķu jau tā aizņemto laiku, vislabāk būs, ja šī dokumenta pamatu sagatavosi pats. Skatīt pievienoto failu "eksamena_komisija.pdf".
 
Abus minētos iesniegumus beigās jānogādā LU Akadēmiskajā departamentā.
 
Doktorantūras beigu eksāmenu protokolē komisijas vadītājs un protokolu nogādā LU Akadēmiskajā departamentā. Kādu laiku pēc tam LUISā vajadzētu parādīties ierakstam "eksmatrikulēts sakarā ar studiju programmas beigšanu". Tagad Tu esi "grāda pretendents",  nevis doktorants.

Punktu skaitīšana

Formāli doktorantūras studijas ir tāda pati studēšana kā iepriekšējos studiju posmos. Tas ir, Tev "jāsavāc kredītpunkti". Punktu sadalījumam jāatbilst datorzinātņu doktora studiju programmā paredzētajam. (skatīt šīs lapas apakšā pievienoto failu "Doktora programmas studiju plans_144 cr.doc ").
 
Pirmkārt, Tev nepieciešami atsevišķi kredītpunkti par akadēmiskajiem kursiem. Ja šos kursus neesi apmeklējis doktorantūras studiju periodā, vari lūgt programmas vadītāju pielīdzināt atsevišķus Tavus maģistra studiju laikā saņemtos kredītpunktus tiem, kas jāiegūst doktorantūrā. Tādā gadījumā Tev jāraksta iesniegums par maģistra studiju programmā iegūto kredītpunktu "pārskaitīšanu", precīzi norādot kurš Tevis apmeklētais lekciju kurss atbilst kuram kursa aprakstā norādītajam kursam.
 
Otrā daļa - promocijas eksāmeni - tiks aizpildīta brīdī, kad nokārtosi savu doktorantūras beigu eksāmenu.
 
Treškārt, jāskatās, lai būtu aizpildīti tabulas trešās daļas punkti:
 • Promocijas darba nodaļu sagatavošana.  To katru gadu vajadzētu iekļaut darba plānā un arī atzīmēt kā izpildītu nākamā gada atskaitē.
 •  Promocijas darba plāna izstrāde. Par plāna pamatu ņem to pašu darba pamatojumu, ko iesniedzi, piesakoties studijām. Neaizmirsti pirmajā studiju atskaitē norādīt, ka "izstrādāts plāns".
 • Zinātnisko rakstu sagatavošana vispāratzītos izdevumos. Cik saprotu, par katru publicētu rakstu var "dabūt" piecus punktus.
 • Raksti citos izdevumos, ja tādi ir. Piemēram, ja Tavs darbs publicēts kādā "doctoral consortium" krājumā.
 • Piedalīšanās ar referātu starptautiskās konferencēs -  kad brauksi uz konferencēm, tad arī dabūsi punktus
 • Piedalīšanās vietējās zinātniskās konferencēs - te var ieskaitīt, piemēram, Latvijas Universitātes ikgadējo konferenci.

Gatavošanās darba iesniegšanai un iesniegšana

Kopsavilkuma izstrāde

Lai iesniegtu promocijas darbu, Tev būs nepieciešams ne tikai pats darbs, bet arī darba kopsavilkums - īss referāts par būtiskāko, kas ir Tavā darbā. Sākotnēji būs nepieciešams kopsavilkums latviešu valodā, pēc tam arī tulkojums citā svešvalodā. Parasti tiek pieņemts, ka svešvaloda būs angļu valoda.
 
Oficiālie noteikumi saka - 13 lappuses teksta ar 1 atkāpi vai 20 lappuses ar 1.5 atkāpēm (burtu izmērs 12pt, Times New Roman fonts). Tomēr, tā kā kopsavilkumus visbiežāk iesniedz brošūras formātā, iesaku uzreiz izmantot "A5 uz A4" pieeju, rakstot ar maziem burtiem. Piemēram, var vadīties pēc Lecture  Notes in Computer Science ieteikumiem. Vāka noformējumu var skatīt šeit.
 
Kopsavilkuma piemērus varēsi atrast gan LU portālā, kur tiek izsludinātas darbu aizstāvēšanas, gan arī akadēmiskās bibliotēkas materiālos (šis resurss gan, šķiet, vairs netiek papildināts).
 
Sagatavojot kopsavilkuma otro lapu, radīsies jautājums - ko rakstīt sadaļā "recenzenti"? Šo jautājumu uzdod savam darba vadītājam - mūsu fakultātē pieņemts, ka vadītājs palīdz šo dokumentu sagatavot.

Priekšaizstāvēšana

Pirms darba iesniegšanas ir vēl viena formālā procedūra - priekšaizstāvēšana. Tajā Tu parādi saviem tiešajiem kolēģiem (doktorants savu darbu izstrādā kādā no LU DF katedrām - šīs katedras darbinieki arī ir Tavi kolēģi). Šo procedūru vajadzētu uztvert kā darba aizstāvēšanas mēģinājumu "mājas apstākļos". Tas ir, uz to gatavoties pilnīgi nopietni, rādīt to prezentāciju, kuru pēc tam rādīsi aizstāvēšanā.
 
Tev tiek dota pusstunda laika savas tēmas izklāstam. Parasti izklāsta struktūra ir - problēmas nostādne (kāpēc to vajadzēja risināt), vispārējā zināšanu bāze (ko citi par šo tēmu jau zina un ir darījuši), piedāvātais risinājums (ko tad es esmu izdarījis un kāpēc tas ir vislabākais), darba rezultāti. Pēc Tavas uzstāšanās ir diskusija, kurā Tev kolēģi uzdod dažādus jautājumus. Ieklausies tajos rūpīgi - tie parāda gan to, kas ir Tava darba vājās vietas, gan to, kādus jautājumus vari sagaidīt īstajā aizstāvēšanā.  Te gan jārēķinās, ka kolēģi, ar kuriem jau iepriekš esi savu tēmu apspriedis, spēs tēmu saprast daudz labāk nekā īstajā aizstāvēšanā klātesošie.
 
Pēc priekšaizstāvēšanas Tavas struktūrvienības vadītājs sagatavo atzinumu, ka Tevis veiktais darbs neizskatās pēc plaģiāta, ir interesants un labs, un - ka struktūrvienība Tevi iesaka promocijai.

Darba iesniegšanai nepieciešamie dokumenti

Lai iesniegtu promocijas darbu aizstāvēšanai, Tev jāsagatavo šādi dokumenti:
 - LU izskata curriculum vitae (paraugs redzams šī dokumenta 2. lapā),
 - Iesniegums par promociju (paraugs redzams šī dokumenta 1. lapā),
 - Darba kopsavilkums latviešu valodā,
 - Ievēro, ka darba kopsavilkums svešvalodā šajā brīdī vēl nav vajadzīgs!
 - Darba anotācija latviešu un angļu valodās, ne garāka par 850 zīmēm katra,
 - Promocijas darbs (iesiets cietajos vākos, to var darīt LU centrālajā ēkā, aiz garderobes pa kreisi - 2 stundu laikā),
 - Publikāciju saraksts,
 - Publikāciju kopijas (glītāk būs, ja būs iesietas cietajos vākos),
 - Tavas struktūrvienības sagatavotais atzinums,
 - Abu valodu anotācijas, kopsavilkums un promocijas darbs PDF formātā uz elektroniska datu nesēja.
 
Visas šīs lietas iesniedzamas LU Akadēmiskajā departamentā viņu darba laikā. Šī būs tā reize, kad Tu būsi nobijies un departamenta darbinieces - īpaši smaidīgas.

Iesniegtā darba tālākā gaita

LU Akadēmiskais departaments pēc darba saņemšanas to nogādās Tavas nozares promocijas padomei, kas tālāk koordinēs Tava darba aizstāvēšanu. Par Akadēmisko departamentu šajā brīdī vari aizmirst, uz turieni vairāk nekas nebūs jānes.
 
Mēneša laikā promocijas padomei ir jāsanāk un jāizspriež, vai iesniegtais darbs ir piekritīgs šai studiju nozarei. Sanāksmē tiek pieaicināts arī grāda pretendents. Pretendentu informē gan par 
- papildus iesniedzamajiem promocijas darba un kopsavilkuma eksemplāriem, 
- par to, kādā svešvalodā tulkojams darba kopsavilkums,
- līdz kuram datumam iesniedzami atlikušie darba un kopsavilkumu eksemplāri
 
Pēc šīs sanāksmes darbs tiek nosūtīts Valsts zinātniskās kvalifikācijas komisijai (VZKK). Šī komisija uzmeklē neatkarīgu (un anonīmu) recenzentu, kurš arī iepazīstas ar Tavu darbu un sagatavo recenziju. Anonīmā recenzenta komentāri kļūst par pamatu VZKK lēmumam par Tavu darbu. Var parādīties arī prasības mainīt kādas darba daļas.

Visu promocijas darba eksemplāru iesniegšana

Kad darbs apstiprināts VZKK, promocijas padomē jāiesniedz arī pārējie promocijas darba, tā kopsavilkuma un publikāciju kopiju eksemplāri.
Saskaņā ar promocijas padomes sekretāres sniegtajiem datiem, iesniedzamo darbu un kopsavilkumu tālākais izlietojums ir šāds (jārēķinās ar skaitļiem, kas redzami rindā "kopā max"), tie ietver arī eksemplārus, ko iesniegsi recenzentiem.

 Kam     Promocijas darbs  Kopsavilkums latviešu  Kopsavilkums svešvalodā
 Promocijas padomei  1  1  1
 Padomes locekļiem  1 (recenzentam)  7  3-7
 Recenzentiem  0-2  2  2
 LUB  1  1  1
 LNB  2  7  7
 VZKK  1  1  1
 Kopā max  8  19  19
 Kopā min  5  19  15
 
 Rēķinies, ka šis ir minimālais publikāciju skaits, kas Tev būs jāatdod prom. Ja gribi atstāt vienu eksemplāru sev, vienu uzdāvināt savam vadītājam, vienu vēl kādam - skaiti klāt.

Sludinājumi par aizstāvēšanu

Laikā starp darba aizstāvēšanu un darba iesniegšanu ir jāizziņo gaidāmais notikums - darba aizstāvēšana. To dara, ievietojot sludinājumus šādos avotos:
 • LU portālā
  Par to parūpēsies LU Akadēmiskais departaments, ievietojot sludinājumu 2 nedēļas pirms aizstāvēšanas. Līdz tam laikam vēl vari iesūtīt darba kopsavilkuma gala variantu
 • Latvijas Zinātnes vēstnesī
  Par to parūpēsies promocijas padomes sekretāre
 • Latvijas Vēstnesī
  Par to jārūpējas pašam.  Sludinājuma tekstu sagatavos promocijas padomes sekretāre, bet iesniegt Latvijas Vēstnesī var tikai pats pretendents. Iesniegumu par sludinājuma publicēšanu jānes uz Bruņinieku ielu 53. Līdzi  jāņem pase. Sludinājums maksā 8Ls.

Darba elektroniskās versijas

Darbs būs jāiesniedz arī elektroniskā veidā. Pat vairākkārtīgi. Vari droši sagatavot visus šos dokumentus PDFā:
 • Promocijas darba pamatteksts
 • Kopsavilkums latviešu valodā
 • Kopsavilkums svešvalodā
 • Anotācija latviešu valodā
 • Anotācija angļu valodā
Tos vajadzēs iesniegt:
 • LU Akadēmiskajā departamentā, kad iesniegsi darbu aizstāvēšanai. Var izmantot USB flešatmiņu.
 • Jāievieto LUISā. Tur anotācijas būs jāiekopē teksta veidā un kā fails jāpievieno darba pamatteksts.
 • LU Bibliotēkā. Darba kopsavilkumi un anotācijas jāieraksta CD

Darba aizstāvēšana

Aizstāvēšanās prezentācija

Kā jebkurā LU noslēguma darba aizstāvēšanā, arī šajā aizstāvībā ir ļoti vēlams izmantot vizuālus uzskates materiālus, izmantojot videoprojektoru. Neatceros tādu aizstāvēšanu, kur nebūtu tikusi rādīta PowerPoint veidota prezentācija. Kā vienmēr, jāatceras prezentāciju veidošanas ABC:
 • kadru (slaidu) skaits nedrīkst pārsniegt prezentācijai paredzēto minūšu skaitu; t.i. 30 minūtēm ne vairāk kā 30 kadri;
 • labāk izvēlēties pavisam baltu vai gaišu fonu un melnus burtus uz tā - šāda kombinācija būs saskatāma pat tad, ja telpā spīdēs saule;
 • ja rādīsi uz sveša (piemēram, LU) datora, izvēlies tikai standarta fontus, citādi var būt grūtības ar latviešu burtiem;
 • 7x7 princips - ne vairāk kā 7 "bulleti" vienā kadrā, ne vairāk kā 7 vārdi vienā bulletā. Nekādā gadījumā nedrīkst rakstīt garus teikumus prezentācijas tekstā. Tos var runāt, bet tiem nav jābūt rakstītiem;
 • prezentācijas laikā lielais baltais ekrāns ir paredzēts tikai SKATĪTĀJEIM, Tu uz to nedrīksti skatīties. Iemācies pieslēgt datoru projektoram tā, lai uz ekrāna Tev rādītos "presenter view";
 • vari droši izmantot manas aizstāvēšanas prezentācijas šablonus:
 • ir pieejami arī Latvijas Universitātes oficiālie prezentāciju šabloni: http://www.lu.lv/par/logo/prezentacijas/
Atceries - tavu aizstāvību klausīes daudzi, kas nav attiecīgās tēmas zinātāji.  Tavai prezentācijai jābūt tādai, lai to varētu saprast visi. Izskaidro, par ko Tu runā un tikai tad sāc stāstīt savus lielos atklājumus savā tēmā.

Promocijas sēde

Darba aizstāvēšana notiek atklātā sēdē, kur piedalās Datorzinātnes promocijas padome, Tavi recenzenti, Tu pats un vēl daudzi pieaicinātie. Bieži vien šajās sēdēs piedalās arī pretendenta vecāki, laulātie draugi u.c. - savējos jāaizstāv!
Sēdes kārtība aptuveni šāda:
 • vārds grāda pretendentam (30 minūtes)
 • vārds darba vadītājam (10 minūtes)
 • vārds klātesošajiem recenzentiem (katram 10 minūtes)
 • pretendenta atbildes uz recenzentu iebildumiem (nav obligāti jāatbild uz visiem iebildumiem, var pat neatbildēt ne uz vienu)
 • vispārēja diskusija, kurā jebkurš klātesošais drīkst izteikties par aizstāvāmo darbu
 • promocijas padomes aizklāts balsojums
 • rezultāta paziņošana

Aizstāvēšanas neformālā daļa

Pēc sēdes ir ierasts aicināt visus klātesošos uz īslaicīgu "neformālo daļu", kas notiek turpat universitātes ēkā (pašam iepriekš jāsarunā telpa un jāorganizē neformālajai daļai nepieciešamie priekšmeti). Šī procedūra, protams, nav obligāta.

Pēc darba aizstāvēšanas

Tuvākajās nedēļās pēc aizstāvēšanas ir jāsagatavo darba aizstāvēšanas referāta (Tavas prezentācijas) kopsavilkums; tā garums orientējoši 1-2 lapas.
 
Lai pasaulei paziņotu, ka esi aizstāvējies, ir jāpublicē vēl viens sludinājums Latvijas Vēstnesī. Manā gadījumā sludinājuma tekstu jau bija sagatavojusi promocijas padomes sekretāre, atlika to tikai nogādāt laikrakstam.
 
Orientējoši 6 nedēļas pēc aizstāvēšanas Tu saņem diplomu par attiecīgā akadēmiskā grāda iegūšanu.
ĉ
Krišs Rauhvargers,
2010. gada 23. apr. 06:13
ć
Krišs Rauhvargers,
2010. gada 26. jūl. 04:23
ć
Krišs Rauhvargers,
2010. gada 26. jūl. 04:23
Ċ
Krišs Rauhvargers,
2010. gada 8. marts 23:56
Comments